10.31.2011

+ FUCKYEAHHTRK +HTRK + PANDORA'S JUKEBOX 

SECRET SHOW AT SILENCIO  PARIS 31 | 10 | 2011
POINT EPHEMERE PARIS 1 | 11 | 2011
DOWNTOWN LEONCAVALLO MILAN  4 | 11 | 2011
CSOA JESI 5 | 11 | 2011
LOGIC CLUB FLORENCE 6 | 11 | 2011
CLANDESTINO FAENZA 7 | 11 | 2011
CHEZ JACKI BERLIN 10 | 11 | 2011